El primer Ple de l'any porta propostes d'actualitzacions de la plusvàlua i del cost de la recollida i transport de residus. L'adhesió al sistema de compres de combustible per les calderes de biomassa municipals que ha creat la Diputació de Girona, completa l'ordre del dia.

1.- Aprovar l'acta del Ple municipal ordinari de 22/12/2022

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/2656 al 2023/0084.

3.- Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal núm. 4.
L'ordenança fiscal núm. 4, que regula l'impost plusvàlua urbana, ha d'adaptar-se a la nova normativa en la qual es determinen nous coeficients a aplicar sobre el valor del terreny segons el període de generació de l'increment del valor. S'estableix que els coeficients quedaran automàticament actualitzats anualment, tant a l'alça com a la baixa sense necessitat de modificació de l'ordenança fiscal. A més, només computen el nombre d'anys transcorreguts durant els quals s'hagi posat de manifest l'esmentat increment.

4.- Aprovar la regularització dels preus del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària de SELSA, anualitat 2023.
Es proposa la modificació del cost del servei per a l'any 2023 amb l'aplicació del coeficient de revisió d'1,0754, que s'aplicaran sobre els preus actuals, és a dir, un augment del 7,54%. Aquesta modificació inclou el càlcul i es justifica en l'increment de preus entre setembre de 2021 i setembre de 2022 segons l'IPC estatal. La mesura suposarà un cost de 49.906,14 € (abans d'IVA).

5.- Adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Sistema dinàmic d'adquisició de la Diputació de Girona pel subministrament d'energia tèrmica a partir d'estella procedent de la gestió forestal local, per alimentar les instal·lacions tèrmiques dels municipis de Girona.
Aquest sistema d'adhesió, dona la possibilitat a l'Ajuntament a contractar el subministrament d'estella per a combustible a través d’una plataforma de compra, un Sistema Dinàmic d'Adquisició (SDA). El sistema dinàmic d'adquisició és una tècnica de racionalització de la contractació per a compres d'ús corrent totalment electrònic i obert per a qualsevol empresa (ajuntaments) interessada que compleixi amb els criteris de selecció. Es pretén agregar la demanda per aconseguir millor ofertes i incrementar la competència.

6.- Informes d'alcaldia i regidors.

7.- Precs i preguntes.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram