En el Ple, que se celebra aquest dijous 28 de juliol a les 19h, entren diverses propostes que afecten els serveis municipals, com el conveni de resolució del contracte de recollida d'escombraries, de la neteja pública i de la zona blava. La resolució del contracte permetrà a l'Ajuntament adaptar el servei de recollida d'escombraries a les necessitats actuals de la població, en un context en què hem de minimitzar la generació de residus, hem de reciclar correctament i hem de mantenir els carrers nets. A més d'altres punts de caràcter econòmic i gestió municipal, la corporació municipal porta una moció en suport d'una campanya internacional que demana una normativa que persegueix les activitats que destrueixen el medi ambient i provoquen danys massius al nostre planeta.

Podeu seguir el ple per Ràdio Cassà (103.1 FM) i al canal de youtube de l'ajuntament http://Youtube.com/ajcassa .

1.- Aprovar l'acte del Ple del 30/06/2022.

2.- Retre compte dels decrets d'alcaldia núm. 2022/1501 al 2022/1697.

3.- Aprovació de la comptabilitat de la monitora-recepcionista de la Piscina Municipal.
Es declara la compatibilitat per a dur a terme una segona activitat de la monitora - recepcionista de la piscina coberta en el sector privat.

4.- Aprovació de la comptabilitat monitor de natació de la Piscina Municipal.
Es declara la compatibilitat per a dur a terme una segona activitat de la monitora - socorrista de la piscina coberta en el sector privat.

5.- Modificació de crèdit extraordinari per subvenció de Cassabike.
Es proposa aquesta modificació de crèdit per tal de dotar econòmicament una subvenció a l’entitat esportiva CassàBike per valor de 6.000 € a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria.

6.- Modificació de suplement de crèdit 3SC 5/2022.
Es preveu una dotació econòmica de 7.000 € per les noves despeses previstes des de l'Àrea de Cultura per activitats que es realitzaran en el segon semestre de l'any a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria.

7.- Reconeixement extrajudicial de crèdit.
Es proposa d'aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de diverses obligacions per valor de 94.001,11 €. Aquestes obligacions neixen en comptabilitzar la despesa sense dotació pressupostària i per tal d'evitar la càrrega judicial per l'Ajuntament que suposaria l'impagament de les obligacions.

8.- Acord de resolució contractual de mutu acord i per a la liquidació del contracte de gestió indirecta del servei públic de recollida i transport de residus urbans i del servei de neteja.
El model de recollida de residus actual basada en un sistema de selecció per contenidors es troba regulat per l'actual contracte de l'any 2018 amb l'empresa SELSA i vigent fins a acabar l'any 2025. Els objectius mediambientals, les noves normes reguladores, les despeses cada cop més altes del tractament dels residus i les necessitats de neteja del poble fa que ens trobem davant d'un inevitable canvi en el model de recollida per fer front a les necessitats actuals del servei.
Es planteja la resolució i liquidació del contracte de gestió indirecta del servei públic de recollida i transport de residus urbans i del servei de neteja viària de Cassà de la Selva amb unes condicions econòmiques que tenen en compte les amortitzacions pendents de maquinària, la nau de servei i una indemnització per l'import del benefici industrial que deixarà de percebre el prestatari des de la data mateixa de liquidació anticipada i fins a l'1 de gener del 2026 que correspon a 113.415,91 €.

9.- Addenda al document d'Encàrrec a Mitjà Propi signat entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i SUMAR, Serveis Públics d'Acció Social de Catalunya, S.L. per la gestió de la Residència per a Gent Gran i Centre de Dia "Sant Josep".
L'empresa pública SUMAR gestiona la residència de gent gran Sant Josep del municipi de Cassà de la Selva mitjançant el conveni d'encàrrec de gestió amb l'Ajuntament, qui és titular del servei. El conveni preveu una revisió del cost anual del servei amb l'aprovació d'una addenda. Ara, fruit de la revisió de despeses del servei efectuada al mes de setembre del 2021 el cost anual per l'exercici 2022 serà de 2.090.497,90 €, una quantitat superior a la prevista. El Ple decideix autoritzar i disposar la despesa derivada de l'addenda per import de 28.320,01 € per ajustar el cost real a l'inicial.

10.- Ratificar l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
Des del mes de maig, l'Ajuntament de Cassà de la Selva és part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt. De llavors ençà i com a membre de ple dret correspon al nostre Ajuntament la ratificació en Ple de les modificacions dels Estatuts del Consorci.
En aquesta ocasió es ratifica l'aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci per adaptar-los a la legalitat vigent acordada per la seva Junta General reunida en règim plenari el 24/05/2022.

11.- Contractació de la concessió de Serveis per a la Gestió i Explotació de les Zones d'Estacionament Regulat a la Via Pública al municipi de Cassà de la Selva, mitjançant un procediment obert reservat, amb una pluralitat de criteris d'adjudicació.
Al març es va iniciar l'expedient de licitació del servei de gestió i explotació de les zones d'estacionament regulat a la via pública (zona blava). Ara, després de la licitació, s'adjudica el contracte d'aquest servei, en règim de concessió a l'empresa Giropark, SAU. D'acord amb el preu d'hora ocupat ofert es calcula el cost anual en 51.613,17 € IVA inclòs. S'estableix el finançament de les obligacions econòmiques que per a l'Ajuntament es derivin del compliment del present contracte que té una durada de cinc anys.

12.- Adhesió al Pla de Serveis d'Assistència en matèria d'assistència tècnica en matèria de turisme del Consell Comarcal del Gironès.
L'Ajuntament de Cassà de la Selva s'adhereix als serveis de promoció turística que ofereix el Consell Comarcal del Gironès i s'alinea amb els objectius previstos de la nostra població en matèria de dinamització i promoció turística. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament formarà part de la destinació turística comarcal i d'interior "Gironès, Terra de Passeig" i participarà de les accions de promoció que valorin el territori i els recursos de Cassà de la Selva.

13.- Acceptació de la proposta de la Mesa de Contractació i Adjudicació de la Contractació Privada mitjançant un procediment obert d'una nau industrial per a magatzem de material municipal.
En el passat Ple del mes de juny, es va aprovar l'inici de la licitació del contracte d'arrendament d'un magatzem pel material municipal. S'adjudica aquest lloguer a la mercantil Tècnica de Vehicles Industrials Girona amb domicili al carrer Pla de l'Estany, 22, de Cassà de la Selva 17244, per un import de 2.000 euros mensuals sense IVA, per cinc anys de contracte.

14.- Moció per al suport de la Campanya per al Reconeixement de l'Ecocidi com a delicte o crim contra la pau.
L'Ajuntament de Cassà de la Selva se suma a la Campanya internacional Stop Ecocide International que demana una norma internacional que prohibeixi i sancioni penalment causar danys massius al nostre planeta. És cada cop més palès el dany ambiental i la pèrdua de biodiversitat a escala global, resultat d'activitats humanes.

15.- Informes d'Alcaldia i regidors.

16.- Precs i preguntes.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram