Aquest mes de juliol se celebrarà el Ple ordinari altra vegada de forma telemàtica ateses les noves restriccions per causa de la COVID-19, que afecten el nombre de participants en les reunions.

L'acte serà retransmès per Ràdio Cassà i pel canal de Youtube de l'Ajuntament.

Si teniu preguntes relacionades amb els temes de l'ordre del dia i voleu remetre-les a l'equip de govern, podeu enviar-nos-les per correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., farem un recopilatori de les preguntes i les comentaran al final del ple en l'apartat "precs i preguntes".

Entre els punts més importants a tractar pel consistori es troben les bases de les ajudes COVID destinades a treballadors, empreses i autònoms que s'han vist afectats a conseqüència de la crisi derivada de la Covid-19 a partir del 14 de novembre de 2020. Les propostes que es presenten augmenten les partides a cobrir les ajudes i es modifiquen els requisits. També es projecta una actuació a la finca municipal a Can Parera per augmentar el número d’aparcaments en el centre de la població. Les aprovacions definitives dels projectes de la Residència Sant Josep i el camp de futbol 7 són altres punts del Ple.

1.- Aprovar l'acta del Ple ordinari de 30/06/2021.

2 .- Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2021/1419 a 2021/1611

3 .- Aprovació de les festes locals de Cassà de la Selva per a l'any 2022
L'Ajuntament proposa fer festius el dilluns 13 de juny i el dimarts 14 de juny coincidint amb la Festa Major de Cassà de la Selva, per a l'any 2022.

4 .- Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'una subvenció per a la reactivació d'activitats econòmiques no essencials de Cassà de la Selva afectades per la COVID-19.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva promou una sèrie d'ajudes econòmiques destinades a les empreses i als autònoms cassanencs. Aquestes bases que regulen per les ajudes COVID per empreses són la continuació de les atorgades l'any passat. Les convocatòries d'aquest any tenen en compte les pèrdues ocasionades per l'aturada obligada a partir de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma.
La convocatòria té previst atorgar unes subvencions de fins a 500 € a empreses i autònoms radicats a la població, amb activitat no essencial i amb una plantilla de fins a 10 treballadors.

5 .- Aprovació inicial de les bases reguladores per a la concessió d'una subvenció per a persones treballadores per compte d'altri de Cassà de la Selva afectades per la COVID-19.

En la línia del punt anterior, aquest punt regula les ajudes COVID per a les persones que s'han vist afectades per un ERTO/ERO o que hagin perdut la feina a conseqüència de la crisi derivada de la COVID a partir del 14 de novembre de 2020. Aquesta convocatòria atorgarà unes subvencions de fins a 600 € a persones treballadores per compte d'altri, que estiguin empadronades a Cassà de la Selva, que hagin patit un comiat o un ERTO/ERO durant un mínim de 60 dies i que tinguin un sou brut inferior als 2.000 €.

6 .- Aprovació del pla d'obres de manteniment i millora del Cementiri Municipal i Tanatori, corresponent a l'any 2021, presentat per FUNUS Girona, SLU.

Se sotmet a aprovació les millores de les instal•lacions del cementiri municipal que van a càrrec de l'empresa concessionària. Aquest any s'executen diverses obres de condicionament i manteniment dels parterres, pintat dels murets exteriors i actuacions a la barana exterior entre d'altres.

7 .- Aprovació inicial del projecte d'enderroc parcial de Can Parera i adequació de l'edifici com a aparcament.

Amb aquest projecte l'Ajuntament inicia una actuació que tindrà una repercussió urbanística als voltants de la plaça Mossèn Jacint Verdaguer. Es contempla d'enderroc total de l'habitatge del carrer Nou i de l'enderroc d'algunes parts del cobert situat al carrer de Girona, per tal d'adequar l'espai i poder-los usar com a aparcament municipal. Els costos previstos de l'execució del projecte és de 137.909,01 €, IVA inclòs

8 .- Aprovació inicial del projecte simplificat d'adequació de les instal•lacions de la Pineda Fosca.

La Pineda Fosca és un espai municipal que gaudeixen les famílies, els grups escolars, excursionistes i amants de la natura en un entorn proper a les Gavarres. L'Ajuntament porta aquest projecte per actualitzar les instal•lacions a la normativa vigent. El pressupost de la inversió és de 39.674,34 € IVA inclòs.

9 .- Aprovació inicial d'obra local ordinària del bar del camp de futbol municipal.

En la línia del punt anterior, aquest punt preveu l'adequació d'aquesta instal•lació que es troba dintre del recinte del camp de futbol municipal. El pressupost és de 29.482,44 € IVA inclòs. L’obra consistirà en posar les instal•lacions al dia segons la normativa vigent.

10.- Aprovació definitiva del projecte d'obra local ordinària del camp de futbol 7.

Es porta al Ple l'aprovació definitiva del projecte redactat per l'arquitecte del Consell Comarcal del Gironès. El projecte pressuposta en 507.766,44 € aquest important equipament que completarà la zona esportiva. Preveu l'ampliació de la superfície de gespa de la zona d'escalfament i entrenament situada fora del perímetre de joc, el canvi del tipus d'aspersors i canvi en les porteries.

11.- Segona aprovació provisional de modificació del POUM 16 zona 4r.

Després que el 25 de febrer de 2021 el Ple municipal va aprovar provisionalment una modificació puntual, aquesta segona aprovació respon a les necessitats plantejades per la Comissió Territorial d'Urbanisme respecte del sostre edificable que serà d'un màxim de 21.580 m² dels quals 3.818 m2 ja són existents. El plantejament s'adapta per tal d'adaptar l'activitat del centre de gestió de residus, amb la finalitat d'adequar-la com a equipament de serveis tècnics, ja que actualment l’empresa gestiona residus de la construcció de les comarques gironines. Les modificacions inclouen l'ampliació i redistribució de la planta per reduir l'impacte ambiental. A més es dóna tràmit al conveni urbanístic aprovat l'abril de 2019 entre la societat mercantil, veïns i el mateix Ajuntament.

12.- Adhesió al Pla de Serveis d'Assistència i Cooperació Tècnica en Matèria d'Arquitectura i Enginyeria als Municipis del Gironès del Consell Comarcal.

L'Ajuntament de Cassà de la Selva, ve realitzant diferents encàrrecs en matèria d'arquitectura i enginyeria al Consell Comarcal del Gironès. Mitjançant l'adhesió a aquest Pla del Consell Comarcal per part de l'Ajuntament de Cassà de la Selva es regularitza aquest servei que venia rebent en matèria d'arquitectura i enginyeria i s'amplia la col•laboració a la resta del catàleg de servei que ofereix el Consell en aquestes matèries.

13.- Aprovació definitiva per l'ampliació de la galeria de la Residència Geriàtrica Sant Josep.

Després de l'aprovació inicial que es va aprovar en el Ple del mes de febrer i amb el fet que no s'hagin presentat al•legacions, ni suggeriments, s'aprova definitivament aquest projecte que contempla una inversió de 145.160,99 € IVA inclòs. El projecte consisteix a realitzar una ampliació, situada en el pati de l'edifici situat al quadrant nord-est. Davant de l'actual galeria tancada amb una vidriera. Aquesta galeria s'haurà d'enderrocar per tal de fer-hi els fonaments i el forjat necessari per tal de complir les actuals normatives. L'espai resultant de l'ampliació s'unirà amb l'actual galeria, creant un espai unitari. Està previst de desenvolupar-se en dues fases. Una fase corresponent a l'ampliació garantint la sortida cap al pati dels usuaris, i una segona fase corresponent a la urbanització del pati, eliminant barreres arquitectòniques tot solucionant els diferents accessos: accés rodat, accés a edifici principal, i accés a l'ampliació. El projecte resta a exposició pública durant un termini de trenta dies hàbils.

14.- Aprovació definitiva del Compte General de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de l'exercici 2020.

La Comissió Especial de Comptes, en data 27 de maig de 2021, va informar favorablement el Compte General de l'Ajuntament de Cassà de la Selva de l'exercici 2020 que es va liquidar en el Ple del mes de març. L'any passat es van gestionar un volum de més de 10.766.000 €, amb uns resultats afectats per una menor recaptació i una major execució pressupostària ateses les necessitats derivades de la Covid-19.

15 .- Modificació de crèdit 3TC 6/2021 de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 2021.

Es proposa la transferència de crèdit entre aplicacions de diferent àrea de despesa del pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, per import total de 10.000 € destinada a diverses actuacions de l’Àrea de Cultura provinents del fons de contingència.

16.- Donar compte al Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment i la situació de la tresoreria de la corporació del primer semestre vençut de l'exercici 2021.

S'informa en aquest Ple de l'execució dels pressupostos i del moviment de la tresoreria per operacions del pressupost i de la seva situació durant el primer semestre de l'any.

17.- Moció per a la celebració de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible i Segura 2021.

La Setmana Europea de la Mobilitat és un esdeveniment que s'emmarca dins la European Mobility Week. L'objectiu és conscienciar a la ciutadania sobre un model de mobilitat més saludable, segura i sostenible i menys contaminant en benefici de tothom. El consistori dóna suport amb aquesta moció a la inscripció de l'Ajuntament de Cassà de la Selva a la Setmana Europea de la Mobilitat que se celebra a tot Europa entre el 16 i el 22 de setembre.

18.- Informes d'alcaldia i regidors.

19 - Precs i preguntes.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram