L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha convocat el Ple ordinari del present mes per dijous, 25 de febrer a les 19:00 hores, que se celebrarà per via telemática i que será emès en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat)

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA PLE ORDINARI DE 28/01/2021

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0088 AL 2021/0359

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT I LA CONVOCATÒRIA DELS PREMIS LITERARIS "CORRELLETRES"

4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL PER A LA CONCESSIÓ D'HONORS I DISTINCIONS

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CODI DE CONDUCTA DELS CÀRRECS PÚBLICS, PERSONAL EVENTUAL I DIRECTIU DE CASSÀ DE LA SELVA

6.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI D'HABITATGE

7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 2021-2023

8.- MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3TC 01/2021 AJUNTAMENT 2020

9.- DECLARACIÓ DE CONCURRÈNCIA DE BONIFICACIONS D'ICIO

10.- INFORME MOROSITAT 4t 2020

11.- INFORME PMP 4T 2020

12.- APROVACIÓ PROVISIONALDE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 16 DEL POUM DE CASSÀ DE LA SELVA D’AMPLIACIÓ DE LA ZONA 4R DE SERVEIS TÈCNICS AL VEÏNAT DE LLEBRERS DE DALT

13.- ADDENDA AL DOCUMENT D’ENCÀRREC A MITJÀ PROPI SIGNAT ENTRE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I SUMAR, SERVEIS PÚBLICS D’ACCIÓ SOCIAL DE CATALUNYA, S.L., PER LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA PER A GENT GRAN I CENTRE DE DIA “SANT JOSEP”

14.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ DE SUPORT A L'AMNISTIA

15.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ PER DONAR SUPORT ALS ENCAUSATS I ENCAUSADES PER LES MANIFESTACIONS A LA JONQUERA I SALT LA TARDOR DE 2019

16.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS X CASSÀ DE MOCIÓ DE SUPORT A PABLO HASEL

17.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS

18.- PRECS I PREGUNTES


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram