L’Ajuntament de Cassà de la Selva celebrarà aquest dijous, 29 d’octubre a les 7 de la tarda, el Ple ordinari del mes d’octubre, que es farà per mitjans telemàtics i que será emès en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat)

Els principals punts que van Ple recullen mesures fiscals de cara al nou any juntament amb planificacions a llarg termini en polítiques de joventut, manteniment d'espais públics i tractament sostenible de residus.

El Ple té lloc en un context de preocupació pel rebrot de la Covid-9 que obliga a l'Ajuntament a extremar les mesures locals i el suport als més afectats.
Ordre del dia del Ple:

1. Aprovar acta de sessió plenària de 24/09/2020

2. Aprovació de l'acta de sessió plenària extraordinària i urgent de l'1/10/2020

3. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2020/1622 al 2020/1858

4. Donar compte al Ple de l'informe 13/2020 de la Sindicatura de Comptes. Es sotmet al coneixement del Ple de l'Ajuntament aquest informe en el qual es va auditar els serveis municipals de gestió mediambiental per a poblacions superiors a 10 000 habitants l’any 2017.

5. Canvi de titularitat de l'arrendament de les finques registrals 3813 i 4228 de referència cadastral 0377032DG9307N00011RB
El Consistori es dóna per assabentat del canvi de la titularitat de la parcel•la que serveix, a través de conveni, a aparcament públic situat a l'extrem superior del c/ Migdia.

6. Aprovació del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per acollir-se al Projecte de Professionals de Joventut Compartits 2020 - 2023
L'Ajuntament vol donar impuls al pla de joventut del poble amb aquest conveni que s'inclou al Contracte Programa amb el Consell Comarcal. Aquest Pla té una durada de quatre anys, amb un cost total de 21.470,00 €. Servirà per potenciar els serveis que s'ofereixen des de l'Àrea de Joventut i desenvolupar noves línies d'actuació en l'àmbit municipal.

7. Modificació del Conveni de Col•laboració / Associació per a la realització de serveis de policia entre els Ajuntaments de Caldes de Malavella, Cassà de la Selva i Llagostera
Es torna a portar a ple el text ja aprovat, per adaptar-lo al plantejament del Departament d'Interior pel que fa a les comunicacions entre policies dels diferents pobles.

8. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques de la contractació del servei de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d'herbes a la via publica, mitjançant procediment obert per via ordinària subjecte a regulació harmonitzada.
S'inicia l'expedient per contactar els serveis de jardineria, manteniment i neteja de parcs, jardins, arbrat viari i control d'herbes a la via publica. L'Ajuntament aposta per promoure la integració laboral de determinats col•lectius amb risc d'exclusió social. Es reserva la contractació a entitats que tinguin la condició de Centres Especials de treball sense ànim de lucre amb personal amb graus de disminució física o psíquica, en nivells mínims del 65% i el 33% respectivament.
L'àmbit d'aplicació que es defineix en el plec tècnic contempla de 33 zones verdes, que suposa posar al dia les necessitats reals del servei. L'expedient contempla una licitació de servei per quatre anys de vigència amb un any més de pròrroga, amb un cost de quasi 105 mil euros anuals.

9. Aprovació del conveni per a la prestació del servei de recollida selectiva amb el Consell Comarcal del Gironès
El conveni marc de delegació entre l'Ajuntament de Cassà de la Selva i el Consell Comarcal del Gironès, per a la prestació del servei de recollides electiva i valorització del paper i cartró, vidre i envasos lleugers dels residus municipals, possibilita la prestació de diversos models de gestió de residus pels pobles del gironès. Aquest conveni representa una despesa anual de 160 mil euros a partir del tercer trimestre del pròxim any i amb una durada total de vuit anys.

10. Aprovació del Pla Local d'Educació de Cassà de la Selva 2020 - 2024
El Pla Local d'Educació de Cassà de la Selva 2020-2024 que es porta a Ple, és un instrument de política pública municipal amb un doble objectiu: d'una banda, descriure i analitzar la situació socioeducativa del poble per definir els principals elements de planificació, gestió i acció educatives; i de l'altra, proposar els principals eixos, línies i accions de treball pel conjunt del municipi amb relació a l'educació.

11. Modificació de crèdit 3TC 5/2020
S'aprova inicialment dotar de recursos les despeses diverses en participació ciutadana per valor de 2.165 €

12. Modificació de crèdit per transferència per finançar despeses provocades per la COVID-19. Modificació de crèdit, per valor de 10.000€, per incrementar la despesa per cobrir diversos temes de prevenció de COVID en instal•lacions municipals.

13. Modificació OOFF núm. 12
Es porta la proposta de modificar la taxa de recollida d'escombraries i gestió de residus amb un increment que va entre un 3% i un 5%, atès l'increment de les despeses que afecten aquest servei.

14. Nova OOFF núm. 12 terrasses
En les ordenances fiscals relatives a l'ocupació de les terrasses per part de la restauració l'Ajuntament simplifica la gestió administrativa i facilita el tràmit. Es passa d'un sistema d'ocupació numeral de taules i cadires per un altre sistema de còmput per metres quadrats.

15. Modificació OOFF núm. 39
Es regularitza la taxa per la prestació del servei de recollida de gossos i gats segons el que s’estableix per llei. S’inclou una nova tarifa d'inscripció al cens d'animals de companyia i la revisió dels imports per la gestió dels animals abandonats a la via pública.

16. Informes d'alcaldia i regidors

17. Precs i preguntes


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram