Es convoca el Ple ordinari telemàtic corresponent al mes de juny per aquest dijous, dia 25 de juny a les 19h, que porta 17 punts a l’ordre del dia. Cal destacar l’aprovació provisional de la modificació del POUM, per la transformació urbanística de can Molinas, l'habilitació d'un nou aparcament públic municipal i dues modificacions de crèdit. El Ple es podrá escoltar en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat)
L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:
1. Aprovar acta anterior comissió, informativa extraordinària de 05/06/2020, sessió telemàtica.
2. Donar a compte decrets d'Alcaldia núm. 2020/914 al 2020/1106.
3. Proposta d'acord per a la cessió, per un període de 10 anys, a la Unió Deportiva Cassà de 4 bicicletes estàtiques desafectades de la Piscina Municipal per tal de destinar-les a la realització d'exercicis de recuperació de lesions i d'altres entrenaments per als esportistes de l'entitat.
Es tracta d'un material adequat per fer exercicis de recuperació de lesions i d'altres d'entrenament específic per als prop dels 400 esportistes de l'entitat.
4. Annex al conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal de Gironès i l'Ajuntament de Cassà de la Selva pel desenvolupament econòmic local, d'ocupació i de planificació estratègica per a la implantació del programa UBICAT d'acompanyament a la inserció i suport ocupacional al municipi de Cassà de la Selva.
Un nou conveni que servirà perquè l'Ajuntament ofereixi nous recursos per a la integració de les persones amb dificultats laborals.
Dins del conveni marc de col•laboració pel desenvolupament econòmic local, d'ocupació i de planificació estratègica, l'Ajuntament acull la proposta del Consell Comarcal del Gironès d'implementar el projecte UBICAT amb l'objectiu d'oferir acompanyament a la inserció i suport ocupacional per a la inclusió social al municipi.
Amb aquest acord es disposarà d'un professional del Consell Comarcal que implementi el projecte, a les dependències municipals per desenvolupar les tasques que se'n derivin.
Les tasques d'aquest servei són entre d’altres: Disseny i execució d'Itineraris personals d'inserció de les persones usuàries dels serveis, especialment a les persones aturades de llarga durada; actuacions individuals i grupals periòdiques per millorar la seva ocupabilitat; actuacions de prospecció laboral i intermediació, especialment dissenyades per a les persones ateses; i, visites a empreses i/o pràctiques a empreses.
5. Aprovació del projecte refós d'adaptació tecnològica per a la instal•lació fotovoltaica per autoconsum a la Residència Geriàtrica de Cassà de la Selva.
El marc tecnològic i normatiu obliga a adaptar les característiques dels projectes d'enginyeria que afecten les instal•lacions municipals. Pel que fa al projecte d’instal•lació fotovoltaica per l'autoconsum de la Residència Geriàtrica Sant Josep, per tal que no quedi obsolet, es modifiquen les característiques per aprofitar les innovacions en termes d'eficiència dels sistemes i materials. El projecte refós contempla la documentació completa per a poder executar les obres, conservant el mateix pressupost.
6. Convalidació de l'omissió de la funció interventora de l'expedient núm. X2018001112 - conveni de col•laboració entre el Consell Comarcal del Gironès - Consorci de Benestar Social Gironès - Salt i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per al desenvolupament del projecte comarcal de prevenció i pal•liació de la pobresa energètica del Gironès.
Aquest conveni es va aprovar el novembre de l'any 2017 i està destinat a resoldre les situacions que, per causes de sobre endeutament de persones físiques i de famílies o per causes sobrevingudes, no poden fer front a les necessitats dels subministres bàsics de la llar.
Amb l'actual proposta, es convalida l'absència d'un informe d'intervenció al corresponent expedient i també s'aprova continuar amb el procediment per tal que es pugui procedir amb el reconeixement de les corresponents obligacions.
7. Proposta d'aprovació provisional de la modificació puntual número 17 del POUM de Cassà de la Selva per a la supressió del PMU A01 can Molinas i delimitació de dos polígons d'actuació urbanística PAU-01 Molinas Nord i PAU-02 Molinas Sud.
La proposta afecta un sector molt cèntric de la població. L'aprovació d'aquest punt suposarà la reordenació urbanística les parcel•les existents entre els carrers Primitiu Artigas, Dr. Robert i Hospital, molt a prop de l'escola Puig d'Arques, la Residencia Geriàtrica i la zona esportiva.
Amb la nova proposta d’ordenació de l'antic PMU A01 se suprimeix aquesta i es creen dos nous polígons per poder facilitar la dinamització aquestes parcel•les, es dóna continuïtat a la trama residencial existent, s’obre un carrer, entre els carrers Hospital i Dr. Robert que separarà els dos polígons i augmentarà el front de façana edificable, s’incorporaran dues fileres d'aparcaments i es delimiten espais verds.
Aquest punt incorpora el Conveni Urbanístic entre els propietaris majoritaris de l'àmbit urbanístic i l'Ajuntament de Cassà de la Selva en la qual finalment ha resultat configurada una proposta consensuada. Fins que no es desenvolupi aquest sector hi ha un conveni per destinar aquest solar a aparcament públic.
8. Declaració de concurrència per bonificacions ICIO.
S'aproven la concurrència de situació d'especial interès de les obres autoritzades a un lot de 19 llicències d'obres. Per tant, aquestes obres estan subjectes a bonificacions de l'Impost sobre Construccions, instal•lacions i obres (ICIO) en diferent grau.
9. Donar compte informes control financer - exercici 2019.
El servei d'intervenció municipal remet els informes definitius de control financer que són obligats per portar-los al plenari municipal. En el Pla Anual de Control Financer s'estableixen uns controls permanents tant de les auditories com les subvencions que hi ha hagut durant l'any 2019.
10. Donar compte de l'informe resum anual dels resultats del control Intern - exercici 2019.
En aquest punt es dóna per assabentat del resum dels informes referits en el punt anterior. No s'han detectat anomalies en matèria d'ingressos en l'exercici de la funció interventora. Es presenta un resum de les diferents actuacions interventores amb les corresponents recomanacions per resoldre deficiències o introduir millores en la gestió. Aquest resum anual enceta un pla d'acció amb les mesures de correcció o millora a fer.
11. Donar compte del pla anual de control financer - exercici 2020.
Dins del marc de les actuacions de control financer corresponents a l'exercici 2020 s'estableix el Pla de Control Financer pel present l'exercici. S'entra a explicar els detalls d'aquest Pla entre els quals es troben les actuacions en matèria de control permanent, les auditories públiques i el control financer de les subvencions i ajuts concedits. S'estableix la informació obligatòria al Ple municipal i la publicitat en el Portal de transparència de l'Ajuntament.
12. Conveni de col•laboració entre el Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Cassà de la Selva per a la seva adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya (RESCAT).
La Xarxa Rescat, és una xarxa de radiocomunicacions mòbils i digitals conjuntes, que permet la comunicació entre usuaris de la citada xarxa. Aquesta xarxa facilita l'actuació coordinada i conjunta entre els diferents cossos de seguretat i emergències, en actuacions conjuntes davant d'emergències o operatius de seguretat.
Aquesta és la xarxa que dóna suport a la policia des de l'any 2015. La normativa estableix una nova aprovació de l'esmentat conveni per un nou període de 4 anys més.
13. Aprovació del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el contracte de subministrament, mitjançant arrendament d'un bé immoble situat al carrer Cervantes 44, per destinar-lo a l'aparcament públic municipal a través del procediment negociat.
Es crea un nou espai d'aparcament públic municipal situat al c/ Cervantes 44, al costat del rec cobert. El nou aparcament disposa de 580 m2, servirà per a millorar l’oferta d’aparcament als veïns de la zona i donarà cabuda a uns 20 vehicles (dels quals 1 plaça seria de mobilitat reduïda) en bateria, amb recorregut circular d'entrada i sortida. La mesura suposa l'arrendament de la parcel•la per un període de deu anys prorrogable en dos anys més.
14. Modificació de crèdit 3CS 5/2020 per aplicació del romanent de tresoreria.
Se suplementen aportacions econòmiques a diferents aplicacions pressupostàries per atendre despeses que no es poden demorar per exercicis posteriors. Aquestes despeses es financen a càrrec del romanent de tresoreria que resulta de la liquidació del pressupost de l'any 2019. L'import del conjunt de despeses referides a aquesta modificació de crèdit és de gairebé 147.500 €.
15. Aprovació inicial de la modificació de crèdit 3CE 06/2020 del pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 2020.
Igual que en el punt anterior, es doten d'aportacions a les aplicacions que resulten necessàries. En aquest punt no se suplementen les aplicacions existents, sinó que s'aprova un expedient de crèdit extraordinari per dotar de fons noves aplicacions que financen inversions a la Residència Geriàtrica Sant Josep i al Projecte de Via Verda. En total suposen un import de 102.000 € que es financen a càrrec del romanent de tresoreria.
16. Informes d'Alcaldia i regidors.
17. Precs i preguntes.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram