L’Ajuntament de Cassà de la Selva celebrarà aquest dijous 28, a les 7 de la tarda, el Ple ordinari del mes de maig, que excepcionalment es farà per via telemática a causa de les mesures derivades de l’estat d’alarma per la Covid-19. El Ple, que será emès en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat), inclou 13 punts a l’ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior CI 23/04/2020 (mitjans telemàtics)
2. Aprovació de la dedicació parcial de la regidora Núria Salvans
Es proposa canviar la dedicació de la regidora i s’amplia la seva dedicació a les àrees que gestiona. Amb aquest acord, la regidora passa a ser retribuïda per una dedicació parcial del 50%.
3. Nomenament dels representants a la Junta General de SUMAR
Aquesta mesura s'emmarca dintre del procés que porta a terme l'Ajuntament de Cassà de la Selva d'optimitzar la gestió de la Residència Geriàtrica. i per implementar sistemes de gestió d'acord amb els estàndards assistencials més actuals. En aquest punt es dóna compte de la compra d’una acció de l'empresa pública SUMAR i s'acorda el nomenament d'un representant a la Junta General de Socis.
4. Regularització dels preus del contracte de la recollida i transport de residus i neteja viària de SELSA, anualitat 2020
Es dona compte de la regularització de preus del servei de recollida i transport de residus i neteja viària per part de l'empresa SELSA SL que estan condicionats per contracte. Hi ha un increment de del 0,07% dels preus del contracte per l’anualitat 2020., per un import total de 494,03 €.
5. Incoació de l'expedient d'alienació de la parcel•la sobrera per Asset Gestió S.L.
Les parcel•les sobreres són porcions de terreny propietat dels ens locals que, per la seva reduïda extensió, forma irregular o emplaçament, no són susceptibles d'ús adequat. Aquestes parcel•les ocioses poden ser comprades pels propietaris de terrenys que hi confronten per donar-hi un ús. S’inicia el procés d’alineació de la parcel•la sobrera que afronta amb l’empresa Asset Gestió.
6. Alienació de la parcel•la sobrera per Ayach Logística S.L.
És el mateix cas que el punt anterior. S’inicia el procés d’alineació de la parcel•la sobrera que afronta amb l’empresa Ayach Logística.
7. Informe de morositat corresponent al 1r trimestre de 2020
En aquest punt i el següent es dóna compta cada trimestre, com és preceptiu, de les factures que han sobrepassat el termini de pagament.
8. Període mitjà de pagament del 1r trimestre de 2020
Es ret compte davant el Ple del principi de sostenibilitat financera. Es defineix la sostenibilitat financera com la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat de deute comercial.
9. Modificació de crèdit 3CE 03/2020
Es dona compte d’un canvi de partida econòmica ja que hi ha un conveni amb l’entitat Xarxa de Natura, passant la despesa del capítol 2 al capítol 4. Aquesta modificació possibilitarà fer el pagament de la quota anual, que puja a 900 €. Les entitats de custòdia del territori són una eina de gestió i participació de la societat en la conservació i gestió del medi natural, rural i urbà. Els propietaris i usuaris dels terrenys accedeixen a estratègies o tècniques jurídiques que els impliquen tant en la conservació, com en l'ús dels valors i recursos naturals, culturals i paisatgístics.
10. Moció del grup municipal d'ERC per a la creació d'un grup de treball per a la recuperació econòmica i social a l'Ajuntament de Cassà de la Selva
La moció que presenta el grup proposa crear una comissió de treball amb la finalitat de debatre i acordar aquestes mesures i reclama informació per determinar polítiques a desenvolupar.
11. Moció del grup municipal d'ERC per aclarir les presumptes irregularitats comeses per la monarquia espanyola
Aquesta proposta manifesta el rebuig al sistema monàrquic, demana al Congrés dels Diputats una comissió d'investigació i dóna suport a qualsevol iniciativa en aquest sentit.
12. Informes d'alcaldia i regidors
13. Precs i preguntes


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram