Informació amb diferents pautes per la correcta neteja i desinfecció d'establiments i locals de concurrència pública per tal d'evitar el contagi del nou coronavirus. Informació per a profesionals.
Neteja i desinfecció en establiments i locals de concurrència humana
Atès que s’ha observat que la supervivència dels coronavirus humans en les superfícies pot ser molt variable (d’entre 2 hores i 9 dies), és recomanable que s’intensifiquin els procediments de neteja i desinfecció habituals que es duen a terme en locals i establiments de concurrència humana (oficines, indústries, dependències municipals i d’altres administracions, etc). Aquestes actuacions de neteja i desinfecció hauran d’incidir especialment en tots aquells elements o zones que poden tenir més contacte amb les mans.
Pautes generals de neteja i desinfecció
La neteja dels espais és fonamental i sempre s’ha de fer de forma prèvia a les actuacions de desinfecció. Permet eliminar la brutícia i la matèria orgànica de les superfícies i, si no és eliminada, pot interferir amb els desinfectants i minimitzar-ne la seva eficàcia. Els desinfectants, en canvi, destrueixen o inactiven els microorganismes.
Per a la neteja es poden usar els detergents tensioactius que s’utilitzen habitualment en el local, que s’hauran d’aplicar en la concentració i condicions d’ús que indiqui l’etiqueta de cada producte.
La periodicitat de la neteja i la desinfecció es determinarà en funció del trànsit i l’ocupació del local o l’àrea.
També cal tenir en compte el tipus d’activitat que es porta a terme a l’establiment o àrea a desinfectar i adaptar aquest protocol en funció d’aquestes circumstàncies.
Cal assegurar-se que els locals i les diferents dependències estiguin ben ventilades.
Zones d’actuació
Les zones i punts on cal intensificar la neteja i desinfecció són:
• Interruptors i timbres (aparell electrònic)
• Manetes i poms de portes, finestres, armaris i arxivadors.
• Botoneres dels ascensors (aparell electrònic)
• Baranes i passamans, d’escales i ascensors
• Taulells i mostradors
• Taules
• Cadires, especialment en les zones d’espera
• Ordinadors, sobretot teclats i ratolins
• Telèfons
• Grapadores i altres utensilis d’oficina
• Comandaments a distància
• Aixetes
• Lavabos. Cal assegurar la dotació de sabó i eixugamans, per garantir l’adequada higiene de mans en tot moment. Quan es faci ús dels inodors, es recomana tancar la tapa abans de la descàrrega de l’aigua de la cisterna.
• Màquines expenedores
• Fotocopiadores
• Altres superfícies o punts de contacte freqüent


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram