L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha convocat per aquest dijous a les 7 de la tarda el Ple ordinari del mes d’abril, que se celebrarà de forma telemática ateses les circumstàncies de l’estat d’alarma originat per la pandèmia del Covid-19. La sessió ordinària es farà amb una videoconferència entre els participants al Ple, i es podrá escoltar en directe a través de Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat).

El Ple será més extens de l’habitual perqùe s’abordaran les mesures imprescindibles que necesita la funció consistorial. Als 23 punts de l’ordre del dia, majoritàriament es tractaran mesures econòmiques que possibilitin el funcionament normal de l’Ajuntament en aquesta época d’excepcionalitat, així com propostes orientades a la gestió de la crisi del coronavirus, i diferents ajudes a la ciutadania i a la reactivació económica i social després del període de l’estat d’alarma.

L’ordre del dia, que podeu trobar en el corresponent decret, és el següent:

1. Aprovació de l’acta del Ple municipal de 27/02/2020
2. Decrets d'Alcaldia del núm. 2020/0290 al núm. 2020/0805
3. Proposta d'acord per a la celebració d'òrgans col•legiats municipals telemàtics mentre duri l'estat d'alarma
L'estat d'alarma provocat per la crisi de la Covid-19 ha obligat a canviar la forma en què l'Ajuntament fa la seva funció. En aquesta proposta s'aprova el funcionament del Ple municipal per adaptar-lo a les condicions telemàtiques amb les garanties necessàries.
4. Decret d'alcaldia d'adhesió al Manifest dels ens locals davant de la crisi del coronavirus El Manifest al qual s'adhereix l'Ajuntament de Cassà de la Selva ha estat promogut per les associacions ACM, AMC i FMC.
Recull la reacció del món municipalista per dotar-se de recursos i fer front a la crisi social, sanitària i econòmica com a administració més propera als ciutadans i ciutadanes.
5. Liquidació del pressupost general de l'exercici 2019
Com cada any, el pressupost es liquida tenint en compte la recaptació de drets i al pagament d’obligacions a 31 de desembre. La liquidació permet aplicar les magnituds per al funcionament i les polítiques del present any.
6. Informe de control permanent de compliment de l'estabilitat pressupostària, regla de la despesa i del límit del deute de la liquidació
Es dona compte dels informes d’intervenció en què aquesta àrea certifica que la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament acompleix amb les condicions de l’estabilitat pressupostària: l'execució dels comptes municipals es troben en un superàvit estructural.
7. Informe del compliment de criteris IFS 2019
Anualment, juntament amb la liquidació del pressupost, es dona compte al Ple de la corporació del grau de compliment dels criteris previstos en inversions financerament sostenibles.
8. Resultat de l’exercici de control intern 2019
Es dona l'obligada informació de les possibles resolucions adoptades contràries a les objeccions efectuades o, si escau, a l’opinió de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya.
9. Modificació de crèdit 3CE 2/2020 per a despeses del Covid-19
Es proposa al Ple poder dotar financerament a càrrec del romanent de tresoreria dues partides, cadascuna amb 40.000 € respectivament, unes per poder fer front a les despeses extraordinàries provocades per la crisi del Covid-19 i les altres per futures ajudes.
10. Aprovació de la modificació de plantilla i la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cassà de la Selva, i de la modificació de la relació de llocs de treball de l'organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, per a l'exercici 2020
L'Ajuntament i la Residència adapten periòdicament els seus recursos humans a les necessitats de les seves funcions i actualitzen la relació de llocs de treball atenent criteris d'eficàcia i organització.
11. Reconeixement extrajudicial de crèdit de factures del Consell Comarcal del Gironès del 2019
Ajust comptable respecte de dues factures per import de 6.206,17 € per serveis de neteges del Consell Comarcal del Gironès que han sigut conformades per crèdit insuficient a la seva partida pressupostària.
12. Reconeixement extrajudicial de crèdit de factures d’Endesa Energia S.A.U 2019
Com en el punt anterior, els serveis de l'operadora es van comptabilitzar per valor d’11.374,11 € de forma no pressupostària atès la insuficiència de la partida corresponent. Ara correspon la seva regularització.
13. Modificació de crèdit RLT 3SC 3_2020 i 3CE 1_2020
Com en el punt 9, les despeses que no puguin demorar-se a l'exercici següent, i que no comptin amb pressupost suficient enguany, podran dotar-se de recursos provinents del romanent de tresoreria. En aquests casos, es refereix a despeses per a inversions per a l’estalvi energètic, manteniment d'instal•lacions municipals, i combustible i manteniment de la caldera de biomassa.
14. Proposta aprovació de modificació de crèdit 3SC 2/2020
També en aquest punt es proposa una modificació de crèdit destinada a la Residència Geriàtrica Sant Josep per valor de 30.487,02 €, que es finança amb romanent líquid de tresoreria. Aquest import dota dels recursos necessaris per costejar els increments de retribucions del punt següent.
15. Aprovació dels increments de retribucions del personal de l'organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, d'acord amb el Reial decret 2/2020, de 21 de gener de 2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic
S'aplica un increment de retribucions del 2% a tot el personal de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep, respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019, a partir de la nòmina del mes de maig de 2020. A més, s'abonen els endarreriments corresponents a les nòmines de gener, febrer, març i abril de 2020 per aquest mateix concepte.
16. Modificació de les bases de subvenció adreçada als usuaris de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència o centre de dia
Es modifiquen les bases actuals de la subvenció adreçada als usuaris. Aquesta modificació ajusta les condicions a supòsits més reals i la fa més coherent amb la finalitat de la subvenció.
17. Subvenció de la quota de l’IBI per a famílies monoparentals
És voluntat de l’equip de govern equiparar les bonificacions establertes en l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles per a famílies nombroses, amb una subvenció en la quota de l’IBI a famílies monoparentals. Amb aquesta mesura es contribueix al sosteniment d’un col•lectiu que es troba en desavantatge respecte dels titulars del carnet de família nombrosa. La subvenció pot arribar a ser l’equivalent al 30% de la quota líquida de l’IBI i amb un límit de 200 €.
18. Modificació de les bases de subvenció de la quota de l’IBI a persones jubilades
Com al punt 16, es modifiquen les bases d'aquesta subvenció destinada a majors de 65 anys, jubilades, que són subjectes de l’impost com a propietaris de l’immoble i sempre que es tracti del seu habitatge habitual. L'import de la subvenció pot ser l’equivalent al 25% de la quota líquida de l’IBI, amb un límit de 200 €.
19. Proposta d'aprovació provisional Pla especial urbanístic autònom per a la implantació de la Via Verda Paisatgística Verneda
Continuant amb les actuacions del Pla que va aprovar el Ple municipal en sessió de data 31 d’octubre de 2019; i després dels informes favorables preceptius per part dels diferents òrgans de control, s'aprova provisionalment el Pla condicionat als informes sol•licitats. Recordem que es tracta de la proposta de Via Verda Paisatgística plantejada dins el terme municipal de Cassà de la Selva als efectes de poder adequar el planejament urbanístic a la seva implantació i que es finança amb fons europeus FEDER.
20. Aprovació de les festes locals de Cassà de la Selva 2020
Es traslladen els dos dies festius 8 i 9 de juny als dies dilluns 21 i dimarts 22 de setembre de l’any 2020. La mesura és excepcional i respon a les mesures en matèria de salut pública adoptades per la Generalitat de Catalunya i el govern de l’Estat espanyol en el marc de l'estat d'alarma per la Covid-19. Les noves dates es fan coincidir amb les celebracions de la Festa Major, que seran els dies 18,19 i 20 de setembre.
21. Aprovació inicial de la modificació 3SC 4/2020 del pressupost de l'Ajuntament de Cassà de la Selva 2020
El govern de l'Ajuntament considera insuficient les subvencions directes que la residència adjudica ha estat adjudicant als usuaris fins aleshores. Aquestes subvencions han sigut d'un total de 10.000,00 € anuals. Amb la modificació que es proposa, les subvencions esmentades se suplementen amb 15.000,00 € pel que el total serà finalment de 25.000,00 €.
22. Informes d'alcaldia i regidors
23. Precs i preguntes


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram