L’Ajuntament de Cassà de la Selva celebrarà aquest dijous, 30 de gener a les 20h, el Ple ordinari del mes de gener. La sessió plenària, que es podrá escoltar en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat), inclou els següents punts a l’ordre del dia: 


1. Aprovació de l'acta de la comissió informativa de 12/12/2019
2. Aprovació de l'acta del ple municipal, sessió extraordinària i urgent, de 13/01/2020
3. Donar compte decrets d'alcaldia núm. 2019/2428 al 2020/0096
4. Aprovació de la relació de llocs de treball de l'organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep i de l'entitat mercantil Gestió de Serveis Municipals Cassà S.L. per a l'exercici 2020
Es relaciona els llocs de treball per a l’exercici 2020 de l’organisme autònom Residència Geriàtrica Sant Josep com és preceptiu.

5. Aprovar la compatibilitat de la Sra. Núria Moral Ferres
6. Aprovació de l'annex al conveni de col•lació amb el Consell Comarcal del Gironès per a implantar del projecte Espai Feina per millorar l'ocupació i la dinamització econòmica al municipi de Cassà de la Selva.
Aquest projecte té l’objectiu d’afavorir la inserció laboral de persones aturades o que volen una millora laboral i, potenciar les habilitats i competències personals per facilitar la recerca de feina, a través d’un espai dirigit a la millora de l'ocupabilitat de les persones.

7. Aprovació del conveni amb el Departament d'Educació per a la creació de l'Escola de Música Pere Mercader, de titularitat municipal
Es dóna compliment del conveni que regula l'Escola de Música municipal.

8. Aprovació inicial del reglament d'ús i funcionament del local d'assaig musical de l'antiga Bàscula del Trust
El reglament gestionarà aquest espai d’assaig per a potenciar l’activitat i la creativitat musical entre la població cassanenca, alhora que pot fer esdevenir un viver de noves formacions musicals en les millors condicions i sense perjudici d’altres veïns.

9. Aprovació de les noves tarifes de l'aigua
S'ajusten d'una forma motivada les tarifes que es presten a través d'una concessió a l'empresa FCC Aqualia SA d'acord amb l'autorització de la Comissió de Preus de Catalunya.

10. Inadmetre a tràmit les al•legacions presentades en data 17 d'octubre de 2019 pel grup municipal d'ERC amb relació a l'acord d'adhesió de l'Ajuntament de Cassà de la Selva al Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Es tracta d'una al•legació presentada fora de termini i per tant no admisa a tràmit, tot i que es recull l'argumentació de l'al•legació inadmesa en el mateix punt.

11. Aprovació provisional modificació puntual número 20 del POUM de Cassà de la Selva, clau I2 de l'antic Peri Reliable, situada entre el Pg. Ferrocarril, el carrer de la Sínia i el carrer Germà Agustí
La proposta consisteix en la redefinició de la volumetria edificable en aquesta zona per tal de fer possible la implantació d’un centre comercial, pel qual segons consta a la memòria hi ha diversos operadors interessats, sense modificar els usos admesos actualment pel planejament ni augmentar-ne l’edificabilitat.

12. Proposta d'acord del grup municipal d'ERC perquè es demani l'ajut de l'1,5% cultural per la millora de Can Frigola
La sol•licitud demana el finançament d'obres destinades a la millora de l'edifici municipal Can Frigola.

13. Informes d'alcaldia i regidors
14. Precs i preguntes


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram